מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

רישום לקורסים

רישום לקורסים

הסבר כללי

הרישום לקורסים בבית הספר סגול למדעי המוח, מתבצע בשיטת הבידינג .

עדכון על אופן הרישום בכל מסלול ישלח למייל האוניברסיטאי לפני תחילת שנת הלימודים.

לאחר סיום תקופת הרישום מוטלת על התלמיד האחריות לבדוק את הרישום לקורסים במערכת המידע אישי לתלמיד.

חל איסור להירשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם (באופן מלא או חלקי).

רישום לקורסים מפקולטות אחרות

תלמיד המבקש להרשם לקורס מחוץ לפקולטות במסלול לימודיו, יקבל אישור להכרה בקורס מיועצי התכנית.

לצורך הרישום יש למלא טופס רישום לקורס מחוץ לפקולטה (מאתר בית הספר) ולהחתים במזכירות בית הספר.

מידע על מועדי הרישום מתפרסם על גבי לוחות המודעות בפקולטות הרלבנטיות והרישום מתבצע ביחידה הנותנת את הקורס.

  • בכל הנוגע לרישום לקורס מחוץ לפקולטה, להשתתפות בו ולבחינה בו, חל על התלמיד תקנון הפקולטה/החוג בהם ניתן הקורס.

 

תקופת שינויים

בתחילת כל סמסטר ניתן לבצע שינויים (ביטול והוספת קורסים) בתכנית הלימודים עד תום השבועיים הראשונים בכל סמסטר (ביטול קורסי חובה ודחייתם לשנה הבאה, מחייבים אישור ועדת הוראה).

לאחר סיום תקופת השינויים מוטלת על התלמיד האחריות לבדוק את רישומו לקורסים, ולהודיע למזכירות על טעויות ברישום.

לצורך חישוב שכ"ל יילקחו בחשבון כל הקורסים אליהם רשום כל תלמיד, לאחר סיום תקופת השינויים. תלמיד שנרשם לקורס, לא השתתף בו ולא ביטל את רישומו עד תום תקופת השינויים (כפי שפורסם), יירשם לו ציון נכשל מנהלי בקורס זה (230-לא מילא חובותיו) ויחויב בשכ"ל עבור קורס זה.

 

העברת קורסים למסגרת עודפת

תלמיד המעוניין להעביר קורסי בחירה למסגרת עודפת (997), יעביר למזכירות הסטודנטים טופס בקשה להעברת קורסים למסגרת עודפת (מאתר בית הספר).

קורסים אלו לא ישוקללו בציון הממוצע הסופי.

לא ניתן להעביר קורסי חובה למסגרת עודפת.