מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

סיום לימודים

סיום לימודים

סיום לימודים

טקס הבוגרים לשנה"ל תשע"ט יתקיים ביום שלישי 28.5.2019

 

בטקס יחולקו תעודות בוגר לכל מי שסיימו לימודיהם וקיבלו אישור זכאות לתואר עד וכולל 28.2.2019

 

כדי להיכלל ברשימת מקבלי התואר בטקס על התלמיד להגיש בקשה לסיום לימודיו (טופס טיולים), באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד".

 

זכאות לתואר אקדמי

כדי לזכות בתואר בוגר ( B.Sc) על הסטודנט למלא את הדרישות הבאות:

  1. לעמוד בכל הדרישות האקדמיות - אוניברסיטאיות ופקולטיות - שנקבעו כתנאי לקבלת התואר בוגר, על פי תכנית הלימודים ומכסת השעות שהיתה נהוגה בעת כניסתו לבית הספר (אלא אם תחליט ועדת ההוראה אחרת).
  2. כל הציונים בקורסים הנדרשים חייבים להיות בציון  "עובר" לפחות.
  3. על הסטודנטים לצבור את מלוא השעות הדרושות לתואר (153-226 שעות כתלות במסלול הלימודים), על מנת לקבל את התואר. המספר המדוייק של השעות  בכל מסלול, יפורסם כל שנה בידיעון.
  4. אין כל אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר!

אישורים לזכאות

הסטודנט יוכל להגיש את הבקשה לאישור זכאות לתואר רק לאחר שסיים את כל חובותיו האקדמיים והאחרים, וקיבל את הציון הסופי בעבודה/בבחינה האחרונה. אישור הזכאות אינו ניתן אוטומטית, אלא רק על סמך פניית  הסטודנט. תוקף אישור הזכאות הוא ממועד הבחינה האחרונה/הגשת העבודה האחרונה. על הסטודנט לפתוח בהליך הבקשה לזכאות לתואר דרך אתר המידע האישי לתלמיד.

לפני הגשת הבקשה יש לוודא:

  1. הסדרת ענייני שכר לימוד.
  2. החזרת ספרים לספרייה.
  3. החזרת ציוד מעבדות/פרוייקטים.

לאחר הגשת הבקשה על-ידי הסטודנט, בית הספר וכן הפקולטות הרלוונטיות למסלול הלימודים, יבדקו את הזכאות לתואר.

סטודנט יוכל בתום לימודיו ולפני שקיבל אישור זכאות לתואר, לבקש מהמזכירות שלא לשקלל בציון הגמר שלו קורסי בחירה עודפים (יש למלא טופס ייעודי מאתר בית הספר- העברת קורס למסגרת עודפת). ברשומת הלימודים תופיע הערה המציינת כי הציון בקורס המסוים לא שוקלל.